Rättsområden

Familje- och arvsrätt

Vi arbetar inom samtliga frågor på familjerättens område, vare sig det rör sig om ekonomisk familjerätt eller frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.
Vi kan bistå med upprättande av avtal kring t.ex. ingående eller upplösning av äktenskap eller samboförhållande samt med rådgivning kring, och upprättande av, testamenten.
Vid arvsrättsliga ärende kan vi biträda Dig antingen som partsombud eller bistå med upprättande av bouppteckning alternativt att vi får uppdrag att som boutredningsmän förvalta boet, upprätta bouppteckning samt upprätta och genomföra arvsskifte.

– Vårdnad
– Barns boende
– Umgänge
– Äktenskapsskillnad
– Bodelning
– Äktenskapsförord
– Samboavtal
– Samboseparation
– Underhållsbidrag till barn
– Bouppteckning
– Arvskifte
– Testamente
– God man

Brottmål

Offentligt försvar
Är Du misstänkt för brott har Du i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare utsedd. Du har alltid möjlighet att själv uppge vem Du vill ska utses som offentlig försvarare åt Dig och polis och åklagare kan då kontakta oss även om det är utanför ordinarie kontorstid. Det är väldigt viktigt att Du känner förtroende för Din försvarare då det är denna som ska tillvarata Dina intressen under både förundersökning och vid eventuell rättegång.

Målsägandebiträde
Har Du blivit utsatt för brott kan Du ha rätt att få ett målsägandebiträde bekostat av staten. Du har själv möjlighet att välja Ditt målsägandebiträde om Du uppger till polis/åklagare att Du önskar att någon särskild utses. Ditt målsägandebiträde ska hjälpa och stötta Dig i hela processen och vid huvudförhandling (rättegång) hjälpa Dig att föra talan om eventuellt skadestånd. Det är oerhört viktigt att Du får ett målsägandebiträde som Du känner förtroende för och vi erbjuder därför Dig som är i behov av ett målsägandebiträde ett första samtal innan Du fått ett biträde förordnat för Dig så att Du kan få en uppfattning om vilka vi är.

– Offentlig försvarare
– Privat försvarare
– Målsägandebiträde
– Särskild företrädare för barn

Socialrätt

– LVU (Lag om vård av unga)
– LVM (Lag om vård av missbrukare)
– LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
– LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Migrationsrätt

– Asyl
– Arbetstillstånd
– Anknytning
– Förvarsärenden  

Rättshjälp/Rättsskydd

Vid tvist om vårdnad, boende, umgänge med barn samt i vissa fall vid frågor rörande ekonomisk familjerätt kan Du ha rätt till rättshjälp. Rättshjälpen är en social skyddslagstiftning och ska bara användas om Du inte har rätt till rättsskydd via Ditt försäkringsbolag.

Vid antagande av uppdrag att företräda Dig hjälper vi Dig naturligtvis att skriva till Ditt försäkringsbolag om det finns förutsättningar att använda sig av en rättsskyddsförsäkring (ingår i de flesta hemförsäkringar) eller undersöka om Du kan ha rätt till rättshjälp och i så fall hjälpa Dig med ansökan.

Konsultation

Har Du inte en tvist men undrar allmänt eller specifikt om lagstiftning på ett visst område som vi är verksamma inom är Du alltid välkommen att kontakta oss för ett rådgivningssammanträde. Det kan t.ex. röra sig om frågeställningar inför ett samboende eller äktenskap, eller frågor i samband med separation eller dödsfall.Det kan också vara bra att gå igenom frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barn med någon som har erfarenhet av domstolsprocesser för att undersöka om det verkligen är den bästa vägen för Dig och Ditt barn. I vissa fall finns det andra vägar att lösa problemet än att inleda tvist i domstol. I domstolen kan endast vissa frågor lösas och många frågor av mjukare karaktär, t.ex. förmedling av information kring barnet och praktiska arrangemang kring kostnadsfördelning, ligger ofta utanför vad en domstol kan besluta om.

Konsumenttvistnämnd

Om du som konsument mot förmodan inte är nöjd med den
rådgivning som Advokatfirman Hahne Norlin AB har tillhandahållit ska du i första hand kontakta Advokatfirman Hahne Norlin AB för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.