Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

Advokatfirman Hahne Norlin AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av samtycke och avtal.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Hahne Norlin AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Hahne Norlin AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar.

Om Du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.

[OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD FÖR ENLIGT ARTIKEL 44–50 SKALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER ÖVERFÖRINGEN SKER OCH EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOM GARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTERNA.]

Det innebär att om Du befinner Dig utanför EU när Du kommunicerar med advokatfirman eller att den på advokatfirman som Du kommunicerar med finns tillfälligt utanför EU så gäller särskilda regler, se särskild text om tredje land.

Kontakta oss på info@hahnenorlin.se eller på postadress Advokatfirman Hahne Norlin AB, Mailbox 150, 111 73 Stockholm om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Hahne Norlin AB, 559203-7518

WordPress Cookies

Cookie-filer hahnenorlin.se sparar inga surf eller personliga data och sätter inga cookies. Men det begärs in data (fonter), från tredjepartsleverantörer för att få sajten att fungera.